Den der bestiller ydelser betegnes i det følgende som lejer, mens NH-Huse der præsterer ydelser betegnes som udlejer.
Minilæssere, trailere samt andet udstyr betegnes som materiel.
Lejebetingelserne gælder for alle aftaler om udlejning og ydelser, der præsteres af udlejer. Det er altid udlejers seneste prisliste der gælder. Afvigelser er kun gældende, hvis de er skriftligt vedtaget for den enkelte opgave og dermed godkendt af <nh-<huse. Husk altid at ringe og afmelde materiel efter endt brug.

Ydelser og afregning

Udlejers ydelser kan omfatte:
● Materieludlejning.
● Betjening af materiel, som faktureres pr. time.
● Transport mellem udlejers plads og retur.
● Montering, opstilling og demontering, som faktureres pr. time. (Dette gælder ikke stilladser)
● Forsikring af det lejede, miljøafgift samt forbrugt brændstof.
Og kan beregnes særskilt for materiel og arbejdsløn.

Leje af maskiner anses ikke som værende ophørt før det lejede er leveret tilbage på udlejningsadressen.
Det bemærkes, at returnering skal ske til samme adresse, hvorfra leveringen er sket.
Lejer afhenter/returnerer selv de lejede effekter eller bekoster afhentning/returnering.
Vi levere og afhenter gerne det lejede for 300,- + moms (375 kr. med moms) pr. påbegyndt time.

Lejerens ansvar

Lejer sørger for omhyggelig rengøring af de lejede effekter inden returneringen.
Ved manglende rengøring betales der 375.- kr. pr. påbegyndt time.
Det påhviler lejer selv at sætte sig ind i korrekt brug af det lejede materiel.
Lejer er personlig ansvarlig for de eventuelle skader, som ukorrekt anvendelse af det lejede materiel måtte afstedkomme.
Lejer er erstatningspligtig for enhver beskadigelse af det lejede materiel.
Udlejer kan ikke gøres ansvarlig, hvis det lejede materiel ikke opfylder lejers ønsker og ej heller, hvis lejers arbejde må afbrydes på grund af tekniske fejl ved det udlejede materiel.

Lejemålets løbetid og ophør

Lejemålet begynder den dag, det lejede stilles til lejerens disposition. Lejemålet ophører på det tidspunkt som lejer har afmeldt materiellet til eller når materiellet leveres tilbage på udlejers plads.
Lejetiden beregnes normalt som antallet af hverdage inden for lejetidsrummet. Anvendes det lejede lørdag, søn- og helligdage, regnes disse for lejedage. Lejen er baseret på maksimalt 8 timer pr. arbejdsdag. Udlejeren er berettiget til den aftalte leje, uanset om det lejede benyttes eller ej.
Udlejer har ret til at afbryde lejemålet uden varsel, herunder annullere lejeaftaler til senere udførelse og i tilfælde af lejers konkurs eller betalingsstandsning at frigøre og afhente materiellet for lejers regning, hvis de nærværende betingelser anførte forpligtelser ikke overholdes af lejeren, eller hvis betaling ikke indgår rettidigt. I så tilfælde kan udlejer ved egen foranstaltning fjerne det lejede fra arbejdspladsen, og alle udgifter herved (inkl. transport) skal betales af lejeren.
Lejer kan ikke påregne at leje materiellet udover den aftalte periode.
Materiel kan afmeldes telefonisk i normal arbejdstid (tjek åbningstider her) og gælder til den kalenderdag, hvor afmeldingen er noteret. Udlejeren har herefter ret til at afhente og videreudleje det lejede materiel.
Lejeren er i lejeperioden pligtig til at foretage sikkerhedsmæssig kontrol og driftsmæssig vedligeholdelse af materiellet, som eksempelvis kontrol af væskestand på batterier, opladning af batterier, smøring m.v. samt at holde materiellet rengjort. Der må kun anvendes de af udlejer foreskrevne smøremidler.

Hvis der ikke fra virksomhedens side er gjort indsigelser, mod den returnerede maskines tilstand ved returnering. Betragtes lejesagen som afsluttet, når der er fremsendt faktura.